top of page

Regulamin świadczenia
usług drogą elektroniczną

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 z późn. zm)  Iustus  Halszka Łacińska-Chomnicka, zwana w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą”, z siedzibą w Elblągu, ul. Nowogródzka 3/27 wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

I Postanowienia ogólne

 1. Definicje

 • Usługodawca – Iustus Halszka Łacińska-Chomnicka ul. Nowogródzka 3/27, 82-300 Elbląg, NIP 578 272 75 51, REGON 280134947, email: kontakt@klinikaprawapracy.pl, tel. 885 891 888

 • Usługobiorca - podmiot korzystający z usług Usługodawcy, który jest stroną umowy o świadczeniu usług będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, który zobowiąże się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

 • Konsument – osoba fizyczna zawierająca z usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 • Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną, tj. świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 • Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

 • Ustawa - Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).

 • Sklep – zakładka Serwisu, gdzie przedstawiona jest oferta handlowa Usługodawcy.

 • System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego.

 • Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

 • Operator Płatności:

- PAYU S.A. z siedzibą w Poznaniu,  ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numerem NIP 7792308495, o kapitale zakładowym wynoszącym 7 789 000,00 zł, w całości opłaconym; oraz

- PAYPAL Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater, nr 53, 00-113 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289372, numerem NIP 5252406419, o kapitale zakładowym wynoszącym 506 500,00 zł, w całości opłaconym.

2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną pod adresami: www.klinikaprawapracy.pl

3. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu przy uruchamianiu usługi dostępnej na stronie https://klinikaprawapracy.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

II Zakres świadczonych usług

Usługi płatne, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną:

 • Konsultacje prawne online – świadczone na odległość za pomocą Systemu teleinformatycznego;

 • Sprzedaż Produktów, dostępnych w Serwisie, w zakładce Sklep;

 • Sprzedaż Produktów, wysyłanych Usługobiorcy drogą elektroniczną, np. przez email;

Usługi nieodpłatne, świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną:

 • Dostęp do postów i filmów Usługodawcy z merytoryczną treścią, na kontach klinikaprawapracy, w mediach społecznościowych Usługodawcy;

 • Dostarczania treści marketingowych i możliwości pobrania plików udostępnionych nieodpłatnie w Serwisie – na wyraźne żądanie Usługobiorcy;

IIOgólne warunki korzystania z Usług

1. W celu skorzystania z Usługi potrzebny jest:

 •  stały dostęp do Internetu, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej,

 • posiadanie adresu e-mail,

 •  w przypadku Usług płatnych, również rachunku bankowego.

 

2. W opisie danej Usługi każdorazowo wskazane są warunki techniczne, jakie musi spełniać komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy, niezbędne do korzystania z Produktu.

3. Oferta handlowa Produktów znajduje się w zakładce Serwisu pod nazwą Sklep.

4. Informacje dostępne w Serwisie, za wyjątkiem Produktów wskazanych w punkcie 3 powyżej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

 

5. Ceny Usług oraz Produktów podane w Serwisie są cenami brutto.

 

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługobiorcy i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych Usług.

 

7. Usługodawca podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu.

 

8. Usługobiorca powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu. Usługodawca nie odpowiada za okresowy brak dostępu do Serwisu, a także usług Operatora Płatności wskutek awarii, napraw lub modernizacji, działania siły wyższej, przerw w dostępie do Internetu lub energii elektrycznej.

 

9. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz korzystanie z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

 

10. Usługodawca, po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę jest uprawniony do uniemożliwienia mu dostępu do tych danych i nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

 

11. Usługodawca po uzyskaniu wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę jest uprawniony do uniemożliwienia Usługobiorcy dostępu do tych danych.

 

12. Usługodawca nie odpowiada względem Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

IV Sprzedaż Produktów

1. Usługodawca prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem:  

 • Serwisu, w zakładce Sklep,

 • poprzez email,

 • telefonicznie oraz

 • poprzez media społecznościowe ( Instagram, Facebook, Linkedin, tiktok) na profilach Usługodawcy.

2 . Produkty stanowią własność intelektualną Usługodawcy, są chronione przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Produktów wyłącznie na własne potrzeby.

4. Udostępnianie produktów Usługodawcy do dalszej sprzedaży, odsprzedaży, wykorzystywanie produktu w celach komercyjnych, w szczególności w pracy prawników, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, doradców podatkowych, pracowników HR, mediatorów oraz innych osób zajmujących się doradztwem w zakresie prawa pracy, jak również publikowanie fragmentów lub całości Produktów jak również innych treści zamieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy jest zakazane.

5. Usługobiorca, który posiada miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu. Pozostałe podmioty

(spoza Rzeczypospolitej Polskiej) mogą dokonać zakupu wyłącznie po uprzednim skontaktowaniu się indywidualnie z Usługodawcą.

6. Proces zakupu Usługi:

 •  w Sklepie polega na kliknięciu przez Usługobiorcę przycisku Kup teraz, opłaceniu usługi poprzez stronę Operatora Płatności i otrzymaniu Produktu;

 • poprzez email, polega na sprecyzowaniu pytania o np. opinię prawną/ wzór dokumentu/odpowiedź na pytanie/ ebook/ ofertę szkolenia / ofertę współpracy / ofertę pakietów firmowych, etc. potwierdzeniu prze Usługodawcę ceny Produktu, opłaceniu usługi poprzez wpłatę na konto bankowe i otrzymaniu Produktu;

 • poprzez telefon, polega na wybraniu rodzaju usługi konsultacji telefonicznej, opłaceniu usługi poprzez wpłatę na konto bankowe i wykonaniu przez Usługodawcę konsultacji telefonicznej. Dostępne metody płatności to:  BLIK na numer telefonu 885 891 888, płatność paypal, wpłata na konto bankowe.

7. Po skutecznym dokonaniu płatności, Usługobiorca zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zakupu/ otrzyma informację od Usługodawcy ( email lub telefoniczną) potwierdzającą płatność. Z tą chwilą zostaje zawarta umowa sprzedaży Produktu.Zakupiony przez Usługobiorcę Produkt stanowiący np. wzór dokumentu zostanie wysłany na adres email Usługobiorcy.

8.Do odtworzenia Produktu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz (w przypadku wzorów pism) pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office). Produkty stanowiące wzory dokumentów prawnych są edytowalne, Użytkownik może je dowolnie modyfikować.

 

9.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność stworzonego przez Usługobiorcę pisma, jak również nie jest obowiązany do świadczenia pomocy prawnej w jakimkolwiek zakresie.

10.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność Produktów ze stanem prawnym późniejszym niż stan prawny obowiązujący w dniu zakupu Produktu.

11. W przypadku trudności z odtworzeniem Produktu Usługobiorca proszony jest o kontakt z Usługodawcą pod adresem email: kontakt@klinikaprawapracy.pl

V Konsultacje Prawne

1. Usługodawca świadczy Usługi polegające na udzielaniu porad prawnych w oparciu o stan faktyczny podany przez Usługobiorcę oraz /lub o dokumenty udostępnione przez Usługobiorcę.

2. Konsultacje prawne mogą odbyć się poprzez:

 • odbycie rozmowy Usługodawcy i Usługobiorcy online lub telefonicznie, przy czym również umówienie konsultacji może nastąpić przy użyciu urządzeń informatycznych dostępnych w Serwisie, przy czym w każdym wypadku Usługodawca świadczyć będzie usługę po zaksięgowaniu płatności ;

 • za pomocą środków technicznych umożliwiających porozumienie na odległość przy użyciu poczty elektronicznej – Usługobiorca zadaje Usługodawcy w treści wiadomości email pytania o tematyce prawnej dotyczące danego zagadnienia, do których udzielenia nie jest wymagana analiza dokumentów, a Usługodawca udziela na nie odpowiedzi, w ciągu 24 -72 godzin od zaksięgowania płatności, w dni robocze ( w zależności od wybranej przez Usługobiorcę opcji);

 • za pomocą środków technicznych umożliwiających porozumienie na odległość przy użyciu poczty elektronicznej – Usługobiorca zadaje Usługodawcy w treści wiadomości email pytania o tematyce prawnej dotyczące danego zagadnienia, do których udzielenia jest wymagana analiza dokumentów, a Usługodawca przygotowuje opinię w ciągu 24 - 72 godzin od zaksięgowania płatności, w dni robocze, ( w zależności od wybranej przez Usługobiorcę opcji);

3. Usługodawca świadczy usługi z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanych usług, tj. udziela porad prawnych zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem.

 

4. Usługodawca nie odpowiada za rezultat działań podjętych na podstawie porady prawnej.

 

5. Czas trwania konsultacji telefonicznej wynosi od 15 do 60 minut. Czas Usługi konsultacji telefonicznej każdorazowo opisany jest przy każdym Produkcie, w Sklepie Usługodawcy wraz z ceną Produktu.

 

6. Po przekroczeniu czasu przeznaczonego na daną konsultację telefoniczną, z powodów leżących po stronie Usługobiorcy, Usługodawca ma prawo naliczyć dodatkową opłatę, zgodnie ze stawką godzinową za dany Produkt , w przeliczeniu na 1 minutę.

 

7. W celu zawarcia umowy na konsultację prawną Usługobiorca może:

 • wysłać zapytanie na adres email: kontakt@klinikaprawapracy.pl

 • wysłać zapytanie za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie w zakładce Kontakt,

 • skontaktować się telefonicznie z Usługodawcą, pod numerem telefonu 885 891 888.

8. Usługobiorca umawiając konsultację jest obowiązany podać swoje imię, nazwisko, adres email, adres zamieszkania, PESEL, a w przypadku przedsiębiorców również NIP, oraz dokładnie opisać problem prawny, który chce omówić na konsultacji. Po umówieniu konsultacji prawnych Usługobiorca może zostać poproszony o doprecyzowanie kwestii, które chce omówić.

9. Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania konsultacji, jeżeli tematyka konsultacji wykracza poza zakres spraw, którymi zajmuje się Usługodawca. Odwołanie konsultacji z tego powodu nastąpi nie później niż w ciągu 48 godzin (w dni robocze) od rezerwacji terminu konsultacji. Ponadto Usługodawca zastrzega sobie możliwość odwołania konsultacji prawnych, jeżeli konsultacje te nie mogą się odbyć z przyczyn niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca zwróci Usługobiorcy pełną kwotę ceny Usług, o ile płatność nastąpiła przed wykonaniem Usługi.

10. W przypadku konsultacji online lub konsultacji email Usługobiorca obowiązany jest wykonać płatność przed wykonaniem Usługi. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Usługodawcy.

11. W przypadku konsultacji online oraz mailowych umowa zostaje zawarta po opłaceniu przez Usługobiorcę faktury wystawionej przez Usługodawcę.

 

12. Jeżeli cena Usługi zależy od indywidualnej wyceny Usługodawcy, umowa na przeprowadzenie konsultacji prawnej lub wykonanie innej Usługi zostaje zawarta po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę kwoty ustalonej przez Usługodawcę.

 

13. Z umówionej konsultacji prawnej Usługobiorca może zrezygnować w każdym czasie przed wykonaniem Usługi, przy czym w przypadku odwołania konsultacji przez Usługobiorcę bez podania ważnej przyczyny po jej opłaceniu, na mniej niż 24 h przed umówionym spotkaniem – opłata nie podlega zwrotowi.

 

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego zdarzenia, w tym awarie techniczne, przez które konsultacje prawne nie będą mogły się odbyć w terminie umówionym. W takim przypadku, Usługodawca oraz Usługobiorca uzgodnią inny termin konsultacji lub umowa zostanie rozwiązana a Usługodawca zwróci Usługobiorcy cenę uiszczoną za Usługę.

 

15. Termin konsultacji prawnych może zostać przełożony, za porozumieniem Usługodawcy oraz Usługobiorcy.

VI Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług, Usługobiorca może zgłaszać w języku polskim za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@klinikaprawapracy.pl lub listownie na adres Usługodawcy.

 2. W reklamacji Usługobiorca powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z Usługą oraz żądania związane ze składaną reklamacją.

 3. W przypadku nadesłania reklamacji niezawierającej danych umożliwiających ustalenie osoby składającej reklamację, reklamacja nie będzie rozpoznawana.

 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od złożenia kompletnej reklamacji.

 5. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że produkty elektroniczne oferowane przez Usługodawcę stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.

 6. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Usługobiorcę bez zgody Usługodawcy stanowi naruszenie jego praw autorskich do produktów elektronicznych oraz treści cyfrowych i może skutkować między innymi odpowiedzialnością cywilną.

VII Odstąpienie od umowy

1. Usługobiorca będący Konsumentem lub będący Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Od umowy można odstąpić poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Takie oświadczenie można złożyć wysyłając pismo pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.

4. Usługodawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie informacji o odstąpieniu od umowy.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym (to jest Produktów), jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

7. ​Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów o świadczenie usług (to jest konsultacji prawnych), jeżeli przedsiębiorca (czyli Usługodawca) wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę (czyli Usługodawcę) utraci prawo odstąpienia od umowy.

8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

IX Przetwarzanie danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności, dostępnej pod adresem: https://www.klinikaprawapracy.pl/polityka-prywatności

X Pliki cookies

Zasady wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce plików cookie, dostępnej pod adresem: https://www.klinikaprawapracy.pl/polityka-cookies

XI Zmiany Regulaminu

Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez uszczerbku dla umów zawartych przed wprowadzeniem zmiany.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 3 grudnia 2022.

bottom of page